Home

De strijd tegen corruptie

De strijd tegen corruptie

Het doel van deze eerste module is te begrijpen wat anticorruptie is en welke wetten daarmee samenhangen, zoals de Sapin 2-wet in Frankrijk, bekend als de "wet betreffende de transparantie, de bestrijding van corruptie en de modernisering van het economisch leven".

Soms verborgen onder het mom van onschuldige kleine regelingen, is er toch sprake van corruptie, die evengoed vervolgd kan worden.

We hebben allemaal grote corruptiezaken in gedachten... Valse facturen, buitensporige giften, misbruik van bedrijfsmiddelen...

Maar er zijn uitwisselingen die misschien onschuldig lijken, maar die toch echte daden van corruptie blijken te zijn, die strafbaar zijn volgens de wet.

Corruptie is een groot probleem voor bedrijven over de hele wereld. Omdat het de concurrentie, de internationale handel en het bedrijfsleven in het algemeen schaadt.

En het is onethisch!

Wat corruptie betreft, kunnen Franse bedrijven onderworpen zijn aan de Amerikaanse en Engelse wetgeving: de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Bribery Act (UKBA).

En naar de Franse wetgeving, die is geëvolueerd!

Op 9 december 2016 werd de wet "Sapin 2" aangenomen, in naam van de minister van Economie en Financiën Michel Sapin, om de strijd tegen de corruptie te versterken, de democratie transparanter te maken en het economische leven te moderniseren.

Het anticorruptiemechanisme van de Sapin 2-wet is sinds 1 juni 2017 van kracht en heeft een directe impact op bedrijven, hun managers en werknemers, maar ook op hun klanten en partners...

Dit geldt voor ondernemingen en groepen van ondernemingen (Franse of buitenlandse dochterondernemingen) waarvan de moedermaatschappij haar zetel in Frankrijk heeft, meer dan 500 werknemers in dienst heeft en een omzet van meer dan 100 miljoen EUR behaalt.

Dit belet niet dat TWA's en KMO's zich op straffe van sancties tegen corruptie kunnen beschermen.

De wet Sapin 2, die passieve corruptie (de omkoper) en actieve corruptie (de omkoper) op dezelfde manier bestraft, legt de volgende 8 procedures en maatregelen op:

  • Een gedragscode
  • Een intern waarschuwingsapparaat
  • Een risicokaart
  • Evaluatieprocedures van derden
  • Boekhoudkundige controleprocedures
  • Opleiding van blootgestelde managers en personeel
  • Een specifiek disciplinair regime
  • Een intern controle- en evaluatiesysteem

Het Franse anticorruptieagentschap AFA is opgericht om goede praktijken te bevorderen, toezicht te houden op de naleving door bedrijven en deze waar nodig te bestraffen.

Zware sancties, dit nieuwe wettelijke anticorruptie-arsenaal waardig!

Dus laten we ons allemaal voorzichtig en verantwoordelijk gedragen!