Home

Czym jestcyberbezpieczeństwo?

Qu'est-ce que la cybersécurité ?

Cyberbezpieczeństwo to neologizm odnoszący się do roli wszystkich praw, polityk, narzędzi, urządzeń, koncepcji i mechanizmów bezpieczeństwa, metod zarządzania ryzykiem, działań, szkoleń, najlepszych praktyk i technologii, które mogą być wykorzystane do ochrony ludzi oraz materialnych i niematerialnych zasobów IT (podłączonych bezpośrednio lub pośrednio do sieci) państw i organizacji.

ANSSI, francuska krajowa agencja ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych, definiuje bezpieczeństwo cybernetyczne jako stan, w którym poszukiwany jest system informatyczny umożliwiający mu odporność na zdarzenia z cyberprzestrzeni, które mogłyby zagrozić dostępności, integralności lub poufności przechowywanych, przetwarzanych lub przesyłanych danych i związanych z nimi usług, które systemy te oferują lub udostępniają.

Cyberbezpieczeństwo wykorzystuje techniki bezpieczeństwa systemów informatycznych i opiera się na walce z cyberprzestępczością i rozwoju cyberobrony.