Home

8 filarów

8 filarów

Artykuł 17 ustawy nr 2016-1691 z dnia 9 grudnia 2016 r. o przejrzystości, walce z korupcją i modernizacji życia gospodarczego wprowadza obowiązek czujności niektórych przedsiębiorstw. W ramach obowiązku zachowania czujności ma zostać wdrożonych osiem środków i procedur.

Prawo Sapina 2 opiera się na 8 podstawowych filarach.

1/ Kodeks postępowania

Kodeks postępowania określa i ilustruje różne rodzaje zachowań, które należy zakazać w odniesieniu do korupcji i sprzedaży wpływów. Musi on być zintegrowany z regulaminem wewnętrznym firmy, tak aby osoby zainteresowane mogły w prosty i łatwy sposób zidentyfikować dopuszczalne praktyki w zakresie prezentów, mecenatu, życia politycznego lub nałożonych sankcji...

2/ Wewnętrzne urządzenie ostrzegawcze

Należy zdefiniować wewnętrzne urządzenie ostrzegawcze. Zapewnia on pracownikom jasną metodę zgłaszania zachowań lub sytuacji, które są sprzeczne z kodeksem postępowania ich firmy. Należy zachować ostrożność, jeżeli procedura ta nie jest przestrzegana, sprawozdanie jest nieważne.

3/ Mapowanie ryzyka korupcji

Mapowanie ryzyka jest dokumentacją mającą na celu identyfikację, analizę i ustalenie priorytetów ryzyka związanego z ekspozycją spółki na zewnętrzne pozyskiwanie klientów w celu przekupstwa, w szczególności w oparciu o sektory działalności i obszary geograficzne, w których spółka prowadzi działalność. Musi on być regularnie aktualizowany.

4/ Procedury oceny przez osoby trzecie

Klienci, dostawcy pierwszego szczebla i pośrednicy muszą być również oceniani w odniesieniu do mapowania ryzyka. Partnerzy biznesowi są bardziej narażeni na ryzyko korupcji. Na przykład, wykorzystując część swojej prowizji na zapłacenie łapówki w celu uzyskania nowego kontraktu. Dlatego też muszą one być systematycznie kontrolowane.

5/ Procedury kontroli księgowej

Należy wprowadzić procedury kontroli księgowej, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Mają one na celu zapewnienie, że księgi, rejestry i rachunki nie są wykorzystywane do ukrywania faktów dotyczących korupcji lub wpływania na sprzedaż, takich jak fałszywe faktury za fikcyjne usługi.

6/ Szkolenie narażonej kadry kierowniczej i personelu

Należy wprowadzić system szkoleń dla kadry kierowniczej i osób najbardziej narażonych na ryzyko korupcji i wywierania wpływu na handel.

7/ System dyscyplinarny

System dyscyplinarny określa sankcje, które mają być stosowane wobec pracowników firmy w przypadku faktycznego naruszenia kodeksu postępowania: ostrzeżenie, nagana, zwolnienie, zwolnienie itp. Tekst musi być jasny i przede wszystkim znany pracownikom, poprzez włączenie go do przepisów wewnętrznych.

8/ Mechanizm kontroli i oceny

System monitoringu i oceny pozwala na śledzenie skuteczności i właściwego stosowania środków programu antykorupcyjnego firmy poprzez regularne audyty wewnętrzne lub zewnętrzne.